Taisyklės ir sąlygos

Įvadas
Šiomis standartinėmis interneto svetainės taisyklėmis ir sąlygomis, surašytomis šiame tinklalapyje, reglamentuojamas jūsų naudojimasis mūsų interneto svetaine “Viskas, ko reikia jūsų šuniui”, pasiekiama adresu https://dogrhythm.com/.

Šios Sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine, jūs sutikote priimti visas čia surašytas sąlygas. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių standartinių Svetainės sąlygų, privalote nesinaudoti šia Svetaine.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama naudotis šia Svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės
Pagal šias Sąlygas, išskyrus jums priklausantį turinį, “Viskas, ko reikia jūsų šuniui” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir šioje Svetainėje esanti medžiaga. Mūsų Sąlygos buvo sukurtos adresu Terms And Conditions Template Generator.

Jums suteikiama ribota licencija tik šioje Svetainėje esančios medžiagos peržiūrai.

Apribojimai
Jums konkrečiai draudžiama atlikti visus toliau išvardytus veiksmus:

skelbti bet kokią Svetainės medžiagą bet kokioje kitoje laikmenoje;
parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti bet kokią Svetainės medžiagą;
viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris daro ar gali daryti žalą šiai Svetainei;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos naudotojo prieigai prie šios Svetainės;
naudoti šią Svetainę nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu būdu daryti žalą Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
užsiimti bet kokia su šia Svetaine susijusia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavyba ar kita panašia veikla;
naudoti šią Svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.
Tam tikros šios Svetainės sritys yra ribojamos ir “Viskas, ko reikia jūsų šuniui” gali bet kuriuo metu savo nuožiūra apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios Svetainės sričių. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šioje Svetainėje, yra konfidencialūs, todėl jūs taip pat privalote išlaikyti konfidencialumą.

Jūsų turinys
Šiose standartinėse Svetainės sąlygose “Jūsų turinys” reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje Svetainėje. Rodydami Jūsų turinį, suteikiate “Viskas, ko reikia jūsų šuniui” neišimtinę, pasaulinę neatšaukiamą, sublicencinę licenciją naudoti, atkurti, adaptuoti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir bet kokioje žiniasklaidoje.

Jūsų turinys turi būti jūsų pačių ir nepažeisti jokios trečiosios šalies teisių. Viskas, ko reikia jūsų šuniui, pasilieka teisę bet kada pašalinti bet kokį jūsų Turinį iš šios Svetainės be išankstinio įspėjimo.

Jokių garantijų
Ši Svetainė teikiama “tokia, kokia yra”, su visomis klaidomis, ir “Viskas, ko reikia jūsų šuniui” neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia Svetaine ar joje esančia medžiaga. Be to, jokia šioje Svetainėje pateikta informacija negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas
Viskas, ko reikia jūsų šuniui, nei jokie jos pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai jokiu atveju nebus laikomi atsakingais už bet kokią atsakomybę, kylančią dėl to, kad naudojatės šia Svetaine, ar kaip nors susijusią su naudojimusi šia Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar tokia atsakomybė kyla pagal sutartį. Viskas, ko reikia jūsų šuniui, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neatsako už bet kokią netiesioginę, netiesioginę ar specialią atsakomybę, kylančią dėl jūsų naudojimosi šia Svetaine ar kaip nors susijusią su ja.

Žalos atlyginimas
Šiuo dokumentu jūs maksimaliai atleidžiate Viskas, ko reikia jūsų šuniui nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, sąnaudų, reikalavimų, ieškinių, žalos ir išlaidų, bet kokiu būdu susijusių su jūsų padarytu bet kurios šių Sąlygų nuostatos pažeidimu.

Nuoseklumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia pagal taikomus įstatymus, tokia nuostata išbraukiama, nedarant įtakos likusioms šių Sąlygų nuostatoms.

Sąlygų keitimas
Viskas, ko reikia jūsų šuniui, gali bet kada peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra, todėl tikimasi, kad naudodamiesi šia Svetaine reguliariai peržiūrėsite šias Sąlygas.

Užduotis
Viskas, ko reikia jūsų šuniui leidžiama perleisti, perduoti ir perduoti savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas subrangovams be jokio pranešimo. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar perduoti subrangovams jokių savo teisių ir (arba) pareigų pagal šias Sąlygas.

Visas susitarimas
Šios Sąlygos yra visas susitarimas tarp Viskas, ko reikia jūsų šuniui ir jūsų, susijęs su jūsų naudojimusi šia Svetaine, ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija
Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal af valstijos įstatymus, o jūs pateikiate neišimtinę af valstijos ir federalinių teismų, esančių af, jurisdikciją sprendžiant bet kokius ginčus.